Informacja o pracach Rady Gminy

VII Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                             ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu VI sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Debata nad raportem o stanie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. (Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2018 r.; Odczytanie opinii RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:25:35.
Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:25:35
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót