Informacja o pracach Rady Gminy

IV Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                                      ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500).
Zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu III sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2020 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ręczno.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                                                       Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 09:54:36.
Data wprowadzenia: 2019-03-19 09:54:36
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót