Informacja o pracach Rady Gminy

III Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
Zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu II sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na lata 2016-2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ręczno za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ręczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:57:26.
Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:57:26
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót