Informacja o pracach Rady Gminy

XXXVII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
Zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.
6. Raport o egzaminie zewnętrznym w gimnazjum.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.
8. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy oraz sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres kadencji 2014-2018.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy za kadencję 2014-2018.
10. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:42:40.
Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:42:40
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót