Informacja o pracach Rady Gminy

XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
Zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacja policji.
8. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
9. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ręczno;
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2019-2024;
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ręczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:04:02.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:04:02
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót