Informacja o pracach Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
Zawiadamiam, że XXXIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.;
- w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno;
- w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ręczno;
- w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ręczno;
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 09:30:36.
Data wprowadzenia: 2018-06-14 09:30:36
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót