Informacja o pracach Rady Gminy

XXXIII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie;
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze;
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku;
- w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zawada

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:12:07.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:12:07
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót