Informacja o pracach Rady Gminy

XXXI Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017;
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018;
9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018;
10. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016-2018;
11. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno;
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Łódzkiego;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:09:59.
Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:09:59
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót