Informacja o pracach Rady Gminy

XXX Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Zawiadamiam, że XXX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2017 r.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na lata 2016-2018.
9. Podjęcie uchwał:
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025;
 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2019 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.;
- w sprawie podziału Gminy Ręczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie;
- w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku;
- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:56:10 | Data modyfikacji: 2018-02-16 10:14:26.
Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:56:10
Data modyfikacji: 2018-02-16 10:14:26
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót