Informacja o pracach Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
Zawiadamiam, że XXVII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.
8. Raport o egzaminach zewnętrznych w szkołach z terenu gminy Ręczno.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.
10. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
• w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
• w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
• zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno;
• zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
• w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg;
• w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze;
• zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
• w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
• zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2017 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

 


                                                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                                                     Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:33:33.
Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:33:33
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót