Informacja o pracach Rady Gminy

XXVI Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                                    ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).
Zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacja policji.
8. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
9. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
• w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubami dziecięcymi;
• uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Ręczno w drodze użyczenia, nieruchomości położonej w   obrębie ewidencyjnym Ręczno, gm. Ręczno, działki nr 162, 163, 165, 166, stanowiące własność Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.


                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                                            Mirosław Zawada

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 07:57:10 | Data modyfikacji: 2017-09-20 08:03:27.
Data wprowadzenia: 2017-09-20 07:57:10
Data modyfikacji: 2017-09-20 08:03:27
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót