Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa pomieszczeń
kuchni szkolnej

Ręczno, dn. 23 sierpnia 2016 r.


ZAMAWIAJACY: GMINA RĘCZNO
97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, woj. łódzkie, pow. piotrkowski,
tel/fax 0-44 781-32-69


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ogłasza przetarg na „Dzierżawę pomieszczeń kuchni szkolnej w Ręcznie

celem prowadzenia usług gastronomicznych” począwszy od września 2016 r. na czas nieoznaczony.


I. Zamawiający:
Wydzierżawiającym/ Zamawiającym jest: GMINA RĘCZNO
97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska, woj. łódzkie, pow. piotrkowski,
tel/fax 0-44 781-32-69

II.Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701, art. 70 KC.

III.Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pomieszczeń kuchni szkolnej w Ręcznie celem prowadzenia stołówki, wraz z kompletnym wyposażeniem znajdujących się w budynku Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego przy ul. Głównej 21 - wejście do pomieszczeń stołówki – od strony ulicy Przedborskiej celem prowadzenia usług gastronomicznych dla uczniów/wychowanków, pracowników Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie, Szkół Podstawowych w Stobnicy i Bąkowej Górze, a także osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionym ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresach feryjnych i wakacyjnych szkoły na czas nieoznaczony.
Lokal jest przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.
Wykonawca będzie mógł współkorzystać z klatki schodowej od strony ulicy Przedborskiej oraz jadalni – świetlicy.
2. W okresie dzierżawy pomieszczeń Wykonawca będzie zobowiązany do
- prowadzenia w wydzierżawionych pomieszczeniach działalności gastronomicznej i handlowo spożywczej ,
- przestrzegania porządku, zasad bezpieczeństwa i p. poż. obowiązujących w szkołach.
- prowadzenia działalności w sposób nie koligujący z normalnym funkcjonowaniem szkoły.
- dzierżawca w wynajmowanych pomieszczeniach będzie mógł świadczyć usługi dla ludności (sprzedaż obiadów, prowadzenie cateringu),

IV. Warunki oddania lokalu w dzierżawę:

1.Dzierżawca/Wykonawca prowadził będzie działalność gastronomiczną na zasadach określonych w pkt III 1. Przedmiot zamówienia, a ponadto:
- bezpłatne udostępnienie „stołówki" na zorganizowanie szkolnych imprez okolicznościowych, zabezpieczenie obsługi gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych, zgłaszanych przez Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, na zasadzie określonej oddzielna umową .
- przestrzeganie bezwzględnego zakazu podawania napojów alkoholowych, piwa, oraz używek.
Liczba konsumentów może być ograniczona, jedynie wydajnością technologiczną i techniczną lub nakazem Inspekcji Sanitarnej.
Wydzierżawiający dopuszcza organizowanie imprez komercyjnych (typu: z okazji uroczystych sesji, konferencji, szkoleń itp.) przez Dzierżawcę, jednak nie mogą one zakłócić harmonogramu wydawania posiłków dla konsumentów.
2.Dzierżawca zobowiązany będzie do wyposażenia pomieszczeń lokalu (doposażenia brakującego sprzętu)w sprzęt niezbędny do prowadzenia ww. działalności.
3.Dzierżawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymania w czystości wszystkich dzierżawionych pomieszczeń oraz sali konsumpcyjnej, w tym do systematycznego ich odświeżania (np. malowania), we własnym zakresie.
4.Wszelkie prace remontowo-budowlane oraz modernizacyjne, Dzierżawca może wykonać, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
5.Dzierżawca nie może udostępnić oddanych pomieszczeń osobom trzecim, bez zgody Wydzierżawiającego.
6.Dzierżawca z chwilą objęcia przedmiotu dzierżawy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone w nim szkody ze swojej winy.
7.Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, BHP oraz Straży Pożarnej.
8.Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany jest do zapłaty Wydzierżawiającemu:
8.1.Czynszu miesięcznego za:
8.1.1.dzierżawę pomieszczeń, określonych w załączniku Nr 1,
8.1.2.dzierżawę sprzętu i wyposażenia określonych w załączniku Nr 2
8.2.Opłat za:
8.2.1.centralne ogrzewanie wydzierżawionych pomieszczeń,
8.2.2.za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie z taryfami w oparciu o wskazanie wodomierza,
8.2.3.za zużyta energię elektryczną, wg cen zakupu i wskazań licznika.
9.Począwszy od 2017 roku czynsz będzie waloryzowany (od kwoty 5,24 zł za m2 netto w stosunku miesięcznym, wydzierżawionej powierzchni) a z poz. 1.13 (od kwoty 2,61 zł m² w stopniu odpowiadającym średniemu wzrostowi cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłata za energie cieplną będzie w oparciu o kalkulację kosztów c. o. za poprzedni sezon grzewczy.
Opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zgodnie z obowiązującymi taryfami wg wskazań licznika.
Opłata za energię elektryczną wg ceny zakupu na podstawie wskazań licznika.
10.W dniu podpisania umowy Dzierżawca wpłaca Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości : 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), celem zabezpieczenia zapłaty czynszu i zwrotu kosztów za ewentualne szkody w przedmiocie umowy, powstałe z winy Dzierżawcy.
11.Kaucja wymieniona w pkt. 10, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Dzierżawcę, zwracana jest niezwłocznie po zwrocie przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu.
12.W przypadku używania przedmiotu umowy, po upływie umownego okresu dzierżawy lub po rozwiązaniu umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje od Dzierżawcy odszkodowanie w wysokości 5-krotności czynszu, za każdy miesiąc bezumownego używania przedmiotu umowy. Nie ogranicza to prawa Wydzierżawiającego do egzekwowania opuszczenia zajmowanego przedmiotu umowy.
13.W razie oddania przez Dzierżawcę przedmiotu umowy w stanie gorszym, niż w dniu przejęcia, co zostanie stwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym, nawet niepodpisanym przez Dzierżawcę, kosztami poniesionymi na przywrócenie przedmiotu umowy do stanu pierwotnego, zostanie obciążony Dzierżawca.
14.Dzierżawca/Wykonawca nie będzie uniemożliwiał uczniom/wychowankom korzystanie z jadalni/świetlicy
15. Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia mienia znajdującego się w dzierżawionych pomieszczeniach od kradzieży i innych zdarzeń losowych.

V. Czas trwania umowy:
1.Umowa na dzierżawę pomieszczeń, przeznaczonych pod prowadzenie działalności gastronomicznej zostanie zawarta na czas nieoznaczony począwszy od września 2016 r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania; z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy dla obu stron. Zmiana branży prowadzonej działalności gospodarczej na inną niż określona w umowie, bez zgody Wydzierżawiającego, będzie skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. w przypadku naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy lub zalegania z zapłatą czynszu lub opłat, za dwa okresy płatności, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

VI. Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami:
1.Pani Bogusława Przewoźnik, tel.: (044 781 38 16,
VII.Opis sposobu przygotowania oferty:
1.Dzierżawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem.
4.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dzierżawcy. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się kartek.
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, muszą być parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dzierżawcy i opatrzone datami ich dokonania.

VIII. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1.Wypełniony formularz ofertowy.
IX.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie urzędu gminy. 2.Wydzierżawiający otworzy oferty w obecności Oferentów w dniu składania ofert o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Ręczno, pokój nr 9.
X.Opis sposobu obliczania ceny:
Dzierżawca zobowiązany jest załączyć do oferty „formularz ofertowy” (załącznik nr 1), podając cenę netto za dzierżawę ryczałtowo (nie mniej niż cena podana w pkt.IV ppkt.9 za całą powierzchnie podlegającą dzierżawie – cena w tym zakresie będzie obowiązywać tylko w 2016 roku, od roku 2017 będzie podlegać waloryzacji na zasadach określonych w pkt. IV ppkt. 9), za dzierżawę urządzeń ( nie mniej niż 110,00 zł netto miesięcznie).
XI.Zasady oceny oferty:
1.Wydzierżawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tą, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu i będzie zawierała najkorzystniejszy bilans cen oferowanych w ofercie.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %) – przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena ryczałtowa dzierżawy powierzchni pomieszczeń w 2016 r. – 70%
Cena dzierżawy sprzętu - 30%

1) W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik – cena ryczałtowa dzierżawy pomieszczeń, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n :z x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
n- wartość z badanej oferty nieodrzuconej,
z- maksymalna wartość zaoferowana, biorąc pod uwagę wszystkie oceniane oferty nieodrzucone ,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (70%).
2) W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik – cena dzierżawy sprzętu, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(w : m x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
w- wartość z badanej oferty nieodrzuconej,
m - maksymalna wartość zaoferowana, biorąc pod uwagę wszystkie oceniane oferty nieodrzucone , 100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (30%).

2.Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta, spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
3.Umowa pisemna zostanie zawarta w terminie określonym przez Wydzierżawiającego .
4.Wydzierżawiając zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Druk „Oferty”
2. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia- zał. Nr 1
3. Wykaz sprzętu- Zał. Nr 2

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Treść ogłoszenia

Druk oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:03:53 | Data modyfikacji: 2016-08-23 13:11:45.
Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:03:53
Data modyfikacji: 2016-08-23 13:11:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót