Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - remont nawierzachni boiska
Orlik

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel./fax (0-44) 781-32-69.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

ZAPYTANIE OFERTOWE


na realizację zadania „Remont nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy Publicznym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Ręcznie.”
Postępowanie jest prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, z wykorzystaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263) zwanym w skrócie pzp

Część I Dane ogólne
1. Zamawiający: Gmina Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5
2.Określenie przedmiotu zamówienia :
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy Publicznym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną na którą składa się :
1. kosztorys ofertowy
2. technologia wykonania odtworzenia nawierzchni boiska sportowego Orlik 2012
2.2. Nazwy własne producentów materiałów podane w opisie i przedmiarze należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki :
3.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
3.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie .
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ostatnich 5 latach minimum 2 roboty budowlane w zakresie budowy boisk za kwotę łączną min. 100 000 zł brutto a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

3.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia „ na podstawie przedstawionego dokumentu.
3.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia.
3.5. Spełniają warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia.
4. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .
Część III Oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, zamawiający żąda przedłożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:
5.1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków załącznik nr 2
5.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 3
5.3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4
5.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5
5.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
6. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty :
6.1. Formularz Oferty – załącznik nr 1
6.2. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 6.
6.3. Informacja o części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy – zał. nr 7
7. Postać Oferty
7.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
7.3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). W przypadku jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
7.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
7.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
8. Wykonawcy zagraniczni
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,
8.2. Dokument o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
8.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu). Kopertę (opakowanie) należy opisać następująco :
Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno
Oferta przetargowa na: Remont nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy Publicznym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Ręcznie.”
Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

Część IV Określenie przedmiotu zamówienia:
10. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia - wynosi – minimum 36 miesięcy

Część V Termin wykonania zamówienia
11. Termin realizacji zamówienia – termin maksymalny - 30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Część VI Kryteria oceny ofert
12. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium
ceny - waga kryterium „cena”–100%

13. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którego(rych) oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.
14. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej „ocenie ogólnej” (tej samej liczbie uzyskanych punktów).
Część VII Opis sposobu oceny oferty
17 Podstawą do określenia ceny oferty jest podany zakres zamówienia.
18 Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie (ryczałtowe) za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia
19. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
20. Zaakceptowana cena będzie niezmienna do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Część VIII Warunki umowy o wykonanie zamówienia
21. Warunki umowy stanowi - załącznik nr 8, zamawiający nie przewiduje zmian umowy,
Część IX Termin i miejsce składania ofert
22. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, w siedzibie urzędu , pokój nr 2, nie później niż do dnia 22.07. 2016 r. do godziny 11:00
23. Wszystkie oferty, złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Część X Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy
24. W postępowaniu zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje zamawiający i Wykonawca przekazuje pisemnie, faksem., pocztą e - meilową.
25. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu, poczty e - meilowej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
26. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Paweł Wieczorek tel. 691 982 066
Część XI Termin związania ofertą.
27.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Część XII Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert
28. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno
Otwarcie ofert jest jawne.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
5. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 7 Informacja o części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy
8. .Załącznik nr 8 - Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załączniki nr 1 - 8

Kosztorys ofertowy

Technologia wykonania odtworzenia nawierzchni boiska sportowego

Wyjaśnienia do kosztorysu ofertowego

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-07-14 10:42:41 | Data modyfikacji: 2016-07-14 10:59:33.
Data wprowadzenia: 2016-07-14 10:42:41
Data modyfikacji: 2016-07-14 10:59:33
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót