Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

 Ręczno, dnia 17.02.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
(zakup węgla i miału)

Gmina Ręczno 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pow. piotrkowski, tel/fax 0- 44 781-32-69,  e-mail ug@reczno ogłasza przetarg ofertowy w trybie kodeksu cywilnego nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r nr 113 poz. 759 ze zm.), jako że wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO. Ogłoszenie dotyczy zakupu i dostawy miału i węgla na sezon grzewczy 2014 do miejscowości Ręczno – Urząd Gminy Ręczno- miejsce składowania – budynek GOK Ręczno ul. Piotrkowska 5.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Budynek GOK Ręczno

 Asortyment  Uziarnienie w mm  Wartość opałowa w kJ/kg Zawartość siarki w % 

 Ilość

[t]

 

 Węgiel

orzech I

  40-50   29000    0,6    2 tony
  Miał II A   Sortyment - MII
Zawartość popiołu - nie więcej niż 18%
Skład ziaren 0 -1 - 10-20%
Skład ziaren 0 -3 - 20-40%
Skład ziaren 0 -6 - 40-60% 
  24000    0,8    90 ton

Terminy przewidywanej dostawy:

Budynek GOK w Ręcznie:

I dostawa -30 ton miału i 1 tona węgla– po podpisaniu umowy,

II dostawa koniec marca 2014 - 20 ton miału,

III dostawa listopada 2014 - 20 ton miału i 1 tonę węgla,

ostatnia dostawa nie później niż do 15.12.2014r.

W cenę węgla i miału należy wliczyć dowóz wymienionego towaru i rozładunek przez Dostawcę. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.

Wszelkich informacji udziela Marcin Kusa tel. (044) 781-38-14.

Oferta winna zawierać całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Umowa przewiduje klauzulę waloryzacji cen (cena wzrośnie z chwilą wzrostu ceny u producenta, cena zmaleje w sezonie letnim – zmiany cen muszą być udokumentowane i zaakceptowane przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 70 1 § 3 k c) ewentualna zmiana będzie polegać na rozszerzeniu lub zmniejszeniu wartości zamówienia. Wszelkie zmiany lub poprawki w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez oferenta.

Umowa z wyłonionym dostawcą zostanie podpisana do 31.12.2014 r.

Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy Ręczno, pokój Nr 4 do dnia 27.02.2014 r. do godz. 10 00.

Termin związania ofert 30 dni.

O rozstrzygnięciu przetargu ofertowego Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców z podaniem terminu i miejsca podpisania umowy.

Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

 Druk oferty, projekt umowy

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:38:21 | Data modyfikacji: 2014-02-21 13:13:12.
Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:38:21
Data modyfikacji: 2014-02-21 13:13:12
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót