Ogłoszenia

Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego
(obsługa bankowa budżetu)

Ręczno, 09.12.2015 r.

 


Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
na „Obsługę bankową budżetu Gminy Ręczno oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy ” w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.”

 

Na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2014 r. z późn. zm. oraz art. 4 ust. 8 pzp nie stosuje się ustawy pzp.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ręczno
97-510 Ręczno ul. Piotrkowska 5
tel. 0-44/781 32 69
NIP: 771-10-75-533 REGON: 590647925
zaprasza do składania ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Ręczno oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2018 r.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Ręczno oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w tym:
a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych;
b) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat;
c) realizacja poleceń przelewu;
d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych;
e) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia bez prowizji i opłat,
f) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
g) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierownika jednostki, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Ręczno- (nie dotyczy r-ku funduszu świadczeń socjalnych i r-ku sum depozytowych);
h) świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym dla Gminy Ręczno do wysokości określonej przez Radę Gminy Ręczno. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie dopuszcza się pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu;
i) zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe(nocne), weekendowe;
j) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania czasowo wolnych środków w innych bankach,
k) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy,
l) usługa typu Internet-banking dla rachunków bankowych, umożliwiająca dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków,

2) Szczegóły dotyczące zamówienia:
a) średniomiesięczna ilość przelewów wychodzących - 260 szt. ( w tym: 100 szt. w ramach rachunków w banku obsługującym, 160 szt. w ramach rachunku innego banku);
b) udostępnienie usługi Internet – banking na 3 stanowiskach;
c) bank nie będzie pobierał prowizji oraz opłat z tytułu realizacji przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jej jednostkami organizacyjnymi (jeżeli jednostki organizacyjne gminy będą posiadały rachunki w banku oferenta) oraz od wpłat i wypłat gotówkowych;
d) liczba rachunków i produktów bankowych określona w pkt 1 stanowi podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji umowy liczba rachunków i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego;
.


3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY


Nr Nazwa kryterium oceny ofert Waga Sposób punktowania
1 Cena usług zawarta w formularzu cenowym ( załącznik Nr 2) 70 Cena najniższa/cena badana x waga
2 Oprocentowanie środków na rachunkach 15 Oprocentowanie badanej oferty/ najwyższa wysokość oprocentowania x waga
3 Oprocentowanie lokat typu overnight 15 Oprocentowanie badanej oferty/ najwyższa wysokość oprocentowania x waga

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.


5. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1376), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.
Przedmiotowy dokument należy załączyć do oferty.
2. Posiadają lub uruchomią na własny koszt co najmniej jeden punkt obsługi kasowej na terenie miejscowości Ręczno, zapewniając obsługę od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie i będą go utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta
na obsługę bankową”, w Urzędzie Gminy Ręczno, lub przesłać przesyłką pocztową na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.

Termin składania ofert – do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 900.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 915.
Oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Do oferty muszą być załączone następujące dokumenty:
1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Formularz cenowy - zał. nr 2
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynikało bezpośrednio z przedłożonych dokumentów ofertowych;
6. Projekt umowy, opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków zawartych w ogłoszeniu..

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                           (-) Piotr Łysoń

 

 

 

 

 

 Załaczniki do oferty - obsługa bankowa

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:58:44 | Data modyfikacji: 2015-12-10 10:05:27.
Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:58:44
Data modyfikacji: 2015-12-10 10:05:27
Opublikowane przez: Jerzy Rusin
« powrót