Ogłoszenia

Ogłoszenie o przeratgu ofertowym (oświetlenie
uliczne)

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel./fax (0-44) 781-32-69

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa

Budowie oświetlenia ulicznego Ręczno ul. Piotrkowska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 742 gm. Ręczno dz. nr 157/10, 157/11, 124, 162, 487/2, 459. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro (postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,
tel. 44 7813269, faks 44 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowie oświetlenia ulicznego Ręczno ul. Piotrkowska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Ręczno, gm. Ręczno dz. nr 157/10, 157/11, 124, 162, 487/2, 459.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.
II.1.3) Określenie przedmiotu: Zakres usług w szczególności obejmuje wykonanie prac związanych z wybudowaniem 7 stanowisk słupowych w oparciu o żerdzie żelbetowe ŻN-10 i zamontowaniu na nich 6 szt. opraw wykonanych w technologi LED zawierających 48 LEDS o prądzie 500mA i mocy 75 W nominalny strumień światła 9500 lm.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2015 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
IV.2) ZMIANA UMOWY
- Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą stron.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert: 21.04.2015 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 4.
IV.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Zaleca się dokonanie wizji w terenie i oceny warunków gruntowych.
Informacji w sprawie inwestycji udziela, Marcin Kusa tel. 44 781 38 14 lub 697300630.

O rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający zawiadomi wykonawców z podaniem terminu i miejsca podpisania umowy.

Ręczno, dnia 10.04.2015 r.

Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

Formujarz oferty

Przedmiar robót

Opis techniczny

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Specyfikacja Techniczna

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:56:25.
Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:56:25
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót