Ogłoszenia

Ogłoszenie o przeratgu ofertowym (remont dróg)

Ręczno, dnia 24.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
GMINA Ręczno
97-510 Ręczno
WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY DO 30.000 EURO,
NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Gmina Ręczno 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pow. piotrkowski, tel/fax 0-44 781-32-69 e-mail: ug@reczno.pl, www.bip.reczno.pl, ogłasza przetarg ofertowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym na wykonanie remontów pozimowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w następujących miejscowościach:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Lp. Miejscowość

Wielkość szacunkowa
w m2

1

Kolonia Reczno - Łęki Królewskie do granic gminy

80
2

Bąkowa Góra - mleczarnia

130
3

Bąkowa Góra do końca gminy

80
4

Bąkowa Góra koło remizy w stronę kościoła

90
5

Ręczno, ul. Spłódzielcza - dojazd do hurtowni budowlanej

40
6

Ręczno, ul. Mokra, Nowa, Cmentarna

120
7

Nowinki od drogi wojewódzkiej 742 do nowej nawierzchni

60
8

Stobnica koło strugi Stobniczanki - most

30
9

Paskrzyn Placówka plus (skrzyżowanie z Pocioskiem koło sołtysa)

60
10

Stobnica Kamienna Góra koło przepustu

80
11

Majstry - uzgodnić z pracownikiem

50
12

Dęba od drogi wojewódzkiej 742 w stronę lasu i centralna część zasuwy

60
13

Wielkopole

40
Razem 920 m2

 

Termin wykonania remontów pozimowych dróg o nawierzchni bitumicznej do 29.05.2015 r. wielkości szacunkowe zamówienia mogą ulec zmianie. Oferta winna zawierać całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w której należy podać cenę za 1 m2. wykonania remontów cząstkowych emulsją i grysami metodą ciśnieniową przy użyciu remontera drogowego – Petchera na głębokość do 4 cm.
W przypadku gdy ubytki w nawierzchni są głębokie (pow. 4 cm) należy je wypełnić kruszywem łamanym, zakropić wstępnie emulsją, a następnie pozostałą część ubytku uzupełnić masą z remontera specjalnego.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Rozliczenie wykonanych remontów nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w którym będzie określona faktyczna wielkość wykonanych remontów w (m2) dla poszczególnych odcinków dróg będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 70 1 § 3 k c) ewentualna zmiana będzie polegać na rozszerzeniu lub zmniejszeniu wielkości zamówienia. Wszelkie zmiany lub poprawki w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez oferenta. Wzór umowy i szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do ogłoszenia. Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Ręczno Marcin Kusa tel. 44 781 38 14 lub 697300630. Do umowy należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca może prowadzić działalności w zakresie objętym zamówieniem (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Ofertę należy złożyć w:
Urzędzie Gminy Ręczno, pokój Nr 4 do dnia 03.04.2015 r. do godz. 15:00.
Termin związania ofert 30 dni.
O rozstrzygnięciu przetargu ofertowego zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców z podaniem terminu i miejsca podpisania umowy.

Wójt Gminy Ręczno
Piotr Łysoń

Druk oferty

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-03-25 09:02:48 | Data modyfikacji: 2015-03-25 09:33:56.
Data wprowadzenia: 2015-03-25 09:02:48
Data modyfikacji: 2015-03-25 09:33:56
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót