Ogłoszenia

Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg

Ręczno, dnia. 21.11.2013 r.

OGŁOSZENIE
NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
i POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego do 14.000 euro – ( Kod CPV 90620000). Postępowanie prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego (nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 ust. 8 – Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.).
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGA
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia wielkość zamówienia – za 1 km posypywaniem mieszanką piasku i soli na szerokości 4 m, oraz za 1 km odśnieżania na szerokości 4 m). Rozliczenie zamówienia, na podstawie kosztorysu powykonawczego,  na koniec kwietnia 2014 r.
Całość zamówienia:
Wykaz dróg według załącznika.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Od dnia podpisania umowy do  30.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący zał. nr 1,
b) akceptacja warunków umowy załącznik nr 2
c) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania usługi warunek minimum dwie jednostki sprzętowa działające w tym samym czasie na terenie Gminy Ręczno zał. nr 3.
2. Spełnienie warunków będzie oceniane na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia.
IV.1) Termin rozpatrzenia ofert w dniu 29.11.2013r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13.( przedmiotem negocjacji będą warunki umowy – projekt umowy stanowi załącznik  nr 2 )
IV.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30                                

Wójt Gminy Ręczno
Piotr Łysoń

druk oferty

projekt umowy

wykaz sprzętu

wykaz dróg

mapa

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:59:19.
Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:59:19
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót