Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa - budowa
oświetlenia

Ręczno, dnia 05.11.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel./fax (0-44) 781-32-69

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa

Budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Paskrzyn, gm. Ręczno dz. nr 1613, 1660, 1648, 1649, 57, 58, 659. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro (postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 3/2009 Wójta Gminy Ręczno z dnia 02.01.2009 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”, z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,

tel. 44 7813269, faks 44 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Paskrzyn, gm. Ręczno dz. nr 1613, 1660, 1648, 1649, 57, 58, 659.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.
II.1.3) Określenie przedmiotu: Zakres usług w szczególności obejmuje wykonanie prac związanych z posadowieniem słupów oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i zamontowanie na nich 5 szt. opraw wykonanych w technologi LED zawierających 48 źródeł LED o prądzie 700mA i mocy 107 W nominalny strumień światła 11600lm.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
IV.2) ZMIANA UMOWY
- Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą stron.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert: 20.11.2013 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 5.
IV.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Zaleca się dokonanie wizji w terenie i oceny warunków gruntowych.
Informacji w sprawie inwestycji udziela, Marcin Kusa tel. 44 781 38 14 lub 697300630.

O rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający zawiadomi wykonawców z podaniem terminu i miejsca podpisania umowy.

Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

Wzór oferty

Przedmiar robót

Projekt umowy

Dokumentacja techniczna - 1

Dokumentacja techniczna - 2

Dokumentacja techniczna - 3

Dokumentacja techniczna - 4

Dokumentacja techniczna - 5

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:51:12 | Data modyfikacji: 2013-11-07 11:57:36.
Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:51:12
Data modyfikacji: 2013-11-07 11:57:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót