Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługa

Ręczno, dnia 20.06.2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel./fax (0-44) 781-32-69

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

PRZETARG NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Budowa przyłącza wodociągowego z odgałęzieniami w miejscowości Bąkowa Góra dz. ewidencyjne 525 i 43/5 Gmina Ręczno wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro”, z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759zezm.)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie,
tel. 44 7813269, faks 44 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Bąkowa Góra”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu: Zakres usług w szczególności obejmuje wykonanie prac związanych z budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Bąkowa Góra gm. Ręczno działki 525 i 43/5 szczegółowy opis wykonania prac zawiera specyfikacja techniczna wykonania prac i odbioru robót, projekt budowlany i przedmiar - załączniki do ogłoszenia.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy do dnia 29.08.2014 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
IV.2) ZMIANA UMOWY
- Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą stron.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert: 07.07.2014 r. godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 5.
IV.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Zaleca się dokonanie wizji w terenie i oceny warunków gruntowych.
Informacji w sprawie budowy przyłącza udziela, M. Kusa tel. 44 781 38 14.
O rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający zawiadomi wykonawców z podaniem terminu i miejsca podpisania umowy.

Wójt Gminy Ręczno
Piotr Łysoń

 

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

Plan sytuacyjny

Opis techniczny

Profile

Specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:26:38.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:26:38
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót