Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie aktualizacji " Wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie Gruntowej wsi Nowinki i Podole, gm. Ręczno"

Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2017 przez jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2017 przez samorządowe instytucje kultury

Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 5.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ręczno

Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie

Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. na kształcenie nauczycieli zatrudnion

Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017r w spravvie kosztów realizacji zadan wynikających z Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Ręczno na 2017 rok

Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie kosztów realizacji zadan wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2017rok

ZARZĄDZENIE NR 10.2017 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie planu postepowan o udzielenie zamówien, jakie przewiduje się przeprowadzic w 2017 r.

Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planch finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 18.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu użytkowania gruntów we Wspólnocie Gruntowej wsi Nowinki i Podole w latach 2017-2027

Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzctwa naro

Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 na terenie Gminy

Zarzadzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta gminy Ręczno z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zazrądzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarzadzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Reczno z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Reczno

ZARZĄDZENIE Nr 27.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powałania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy Ręczno

Zarzadzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 marca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwoju Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 30.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2016r.

Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 34.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r

Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ręczno

Zarządzenie Nr 36.2017 Wójta Gminy Ręczno z nia 31 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gm

Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r

zarządzenie Nr 38.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 kwietnia 2017. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r

Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 kwietnia 2017. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r

Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta gminy Ręczno z dnia 8 maja 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmain w planach finansowych jednostek budżetowychna 2017r.

Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Wielkopole

Zarządzenie Nr 52.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Wielkopole

Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 08.06.2017r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawis

Zarządzenie Nr 55.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2016 rok

Zarządzenie Nr 57.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmainy w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 58.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmainy w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu użytkowania gruntów we Wspólnocie Gruntowej wsi Nowinki i Podole w latach 2017-2027

Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Reczno z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 68.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Zarządzenie Nr 68A.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 68B.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017r.

Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w

Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wartości godziwej nieruchomości

Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 01 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie

Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 76.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 79.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie nr 80.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ręczno - na czas oznaczony do trzech lat, z przeznaczeniem na cele dzia

Zarządzenie Nr 81.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 82.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 83.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia16 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z GPPiRPA na 2017 rok

Zarządzenie Nr 89.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 9 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 87.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 88.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 90.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 91.2017 Wójta Gminy Reczno z dnia 10.11.2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

Zarządzenie Nr 93.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 95.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian w składzie GKRPA w Ręcznie

Zarządzenie Nr 94.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 97.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 98.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 99.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Ręczno informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 100.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wartości godziwej nieruchomości

Zarządzenie Nr 101.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 102.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zrządzenie Nr 103.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 104.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań określonych w GPPP w Rodzinie na terenie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 105.2017 Wójta Gminy Reczno z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reczno na lata 2018-2025

Zarządzenie Nr 106.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie autoporawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

Zarządzenie Nr 107.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na 2017 rok

Zarządzenie Nr 108.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 109.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 110.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 111.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025

Zarządzenie Nr 112.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

Zarządzenie Nr 113.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 114.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 115.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:29:50.
Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:29:50
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót