2018 Rok

XXXVI Sesji Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXVI.257.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XXXVI.258.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI.259.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXVI.260.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXVI.261.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2019-2024

UCHWAŁA NR XXXVI.262.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ręczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorz

UCHWAŁA NR XXXVI.263.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:03:24.
XXXV Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXV.253.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV.254.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXV.255.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ręczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXV.256.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy Pile

 

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2018-08-17 09:13:20 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXXIV Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIV.245.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV.246.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXXIV.247.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV.248.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIV.249.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIV.250.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIV.251.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń

UCHWAŁA NR XXXIV.252.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:07:25 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXXIII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIII.238.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR XXXIII.239.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII.240.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XXXIII.241.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXXIII.242.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

UCHWAŁA NR XXXIII.243.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXIII.244.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:15:23 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXXII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXII.233.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR XXXII.234.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII.235.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

UCHWAŁA NR XXXII.236.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

UCHWAŁA NR XXXII.237.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 12:02:53 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXXI Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXI.228.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI.229.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXI.230.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXI.231.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Łódzkiego

UCHWAŁA NR XXXI.232.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarzadzania Kryzysowego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:49:40 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXX Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXX.220.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR XXX.221.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX.222.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2019 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXX.223.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb

UCHWAŁA NR XXX.224.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXX.225.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXX.226.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXX.227.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:33:39 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.
XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXIX.215.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX.216.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XXIX.217.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXIX.218.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ręczno na lata 2017 – 2032”

Załącznik do uchwały nr XXIX.218.2018

UCHWAŁA NR XXIX.219.2018 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy Pile

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:12:33 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:20:38.

Zobacz:
 2018 Rok .  2017 Rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:12:33
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska