2017 Rok

XXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXVIII.206.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR XXVIII.207.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVIII.208.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXVIII.209.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII.210.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany celu darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ręczno, gm. Ręczno

UCHWAŁA NR XXVIII.211.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ręczno

UCHWAŁA NR XXVIII.212.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XXVIII.213.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVIII.214.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-19 08:31:40.
XXVII SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXVII.193.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXVII.194.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII.195.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII.196.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVII.197.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXVII.198.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa

UCHWAŁA NR XXVII.199.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny prz

UCHWAŁA NR XXVII.200.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

UCHWAŁA NR XXVII.201.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XXVII.202.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia

UCHWAŁA NR XXVII.203.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII.204.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA NR XXVII.205.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2013-2018

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 07:55:20 | Data modyfikacji: 2017-11-02 07:55:41.
XXVI SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXVI.188.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXVI.189.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI.190.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXVI.191.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubami dziecięcymi

UCHWAŁA NR XXVI.192.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Ręczno w drodze użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ręczno, gm. Ręczno, dzia

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:14:02 | Data modyfikacji: 2017-10-04 12:15:24.
XXV SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXV.184.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV.185.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stobnicy

UCHWAŁA NR XXV.186.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Ręcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Szymanka w Ręczni

UCHWAŁA NR XXV.187.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:19:35 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:20:01.
XXIV SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXIV.174.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV.175.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXIV.176.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXIV.177.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV.178.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stobnicy

UCHWAŁA NR XXIV.179.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Ręcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Szymanka w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXIV.180.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIV.181.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIV.182.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV.183.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-11 09:49:05 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:20:01.
XXIII SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXIII.169.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXIII.170.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII.171.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR XXIII.172.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a

UCHWAŁA NR XXIII.173.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Ręczno w drodze użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ręczno, gm. Ręczno, działki nr 162, 163, 165, 166

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:33:12 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:20:01.
XXII SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXII.164.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXII.165.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII.166.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXII.167.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR XXII.168.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:29:26 | Data modyfikacji: 2017-05-09 13:41:43.
XXI SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XXI.158.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXI.159.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2018 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXI.160.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

UCHWAŁA NR XXI.161.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w nowym ustroju szkolnym

UCHWAŁA NR XXI.162.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów

UCHWAŁA NR XXI.163.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także l

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:21:27 | Data modyfikacji: 2017-05-09 13:41:43.
XX SESJA RADY GMINY RĘCZNO

UCHWAŁA NR XX.152.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XX.153.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX.154.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR XX.155.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 164 położonej w Ręcznie, gmina Ręczno

UCHWAŁA NR XX.156.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX.157.2017 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-07 07:57:44 | Data modyfikacji: 2017-05-09 13:41:43.

Zobacz:
 2018 Rok .  2017 Rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-03-07 07:57:44
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska