Zamówienia poniżej 30000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30000 euro - na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania np.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np.:
„Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia
25.04.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, woj. łódzkie, tel. 044 7813269, faks 044 7813269.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np. „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości
Ręczno”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: nadzór inwestorski będzie dotyczył przedsięwzięcia polegającego na: 1. przygotowaniu i zabezpieczeniu placu budowy,
2. rozbiórce elementów zagospodarowania kolidujących z nowo projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
3. przebudowie istniejącej płyty głównej boiska piłkarskiego, 4. budowie infrastruktury lekkoatletycznej w zakresie:
a) bieżni okólnej 4-ro torowej na okrężnej i 6-cio torowej na prostej,
b) skoczni do skoku w dal i trójskoku,
c) rzutni do pchnięcia kulą,
d) rzutni do rzutu oszczepem,
e) rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
1. budowy stalowych trybun systemowych 2x106 osób,
2. budowie ciągów pieszych,
3. budowie ciągów jezdnych, miejsc postojowych i placów utwardzonych, zjazdów,
4. budowie boiska wielofunkcyjnego,
5. budowie budynku w postaci systemowego kontenera szatniowo – sanitarnego,
6. budowie boiska treningowego,
7. budowie boiska do piłki siatkowej plażowej,
8. remoncie istniejących budynków garażowo - magazynowych,
9. budowie ogrodzenia stadionu,
10. budowie ogrodzenia bieżni,
11. przebudowie istniejącej oraz budowie nowej infrastruktury towarzyszącej – instalacje teletechniczne, wodociągu, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
12. założeniu terenów zielonych, nasadzeń krzewów, drzew wysokich.
13. Szczegółowy zakres nadzorowanej inwestycji określają:
a) projekty budowlane:
- projekt budowlany inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”, - projekt budowlany – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”,
- projekt budowlany – budowa przyłącza wodociągowego do inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót do inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót roboty drogowe do inwestycji
„Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”
b) przedmiary robót :
- przedmiar - roboty architektoniczno – budowlane dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie” .
- przedmiar – roboty elektryczne dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”,
- przedmiar - roboty sanitarne dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”,
- przedmiar - roboty drogowe dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie”.
II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do dnia 20.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
IV.2) ZMIANA UMOWY
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą stron i mogą dotyczyć :
1. wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku wydłużenia robót budowlanych objętych nadzorem budowlanym,
2. wystąpienia siły wyższej,
3. powierzenia w uzasadnionych przypadkach wykonania części lub całości czynności nadzoru budowlanego objętego niniejszą umową osobie trzeciej, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.reczno.pl na wykonanie inwestycji „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości
Ręczno” .Załącznikami do SIWZ jest dokumentacja techniczna.
IV.4) Termin składania ofert: 05.02.2018 r. godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, 97-
510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 1. Otwarcie ofert – w dniu składania o godz. 10:00, pokój nr 14
IV.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). V. Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c). VI. Załączniki od 1 do 5 (załącznik Nr 5 – Projekt umowy).


Ręczno, dn.23.01.2018 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Treść ogłoszenia z załącznikami

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-01-23 13:46:53.
Data wprowadzenia: 2018-01-23 13:46:53
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót