Zamówienia poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie
dokumentacji

ZAMAWIAJACY: GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel./fax (0-44) 781-32-69.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM

Nr sprawy: ZP-271.stadion.1.2017

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Nazwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”, Stadion lekkoatletyczny kategorii VB (wg PZLA) służący do organizowania zawodów okręgowych, lokalnych i szkolnych wyposażony w 4 tory na okrężnej i 6 torów na prostej lub 4 tory na okrężnej i na prostej, plus podstawowe urządzenia lekkoatletyczne (skocznie, rzutnie), minimum skocznia do skoku wzwyż, rozbieg skoczni do skoku o tyczce wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą i rzutnia do rzutu oszczepem, jako obiekt do rozgrzewki - w sąsiedztwie stadionu wydzielony teren z małym boiskiem piłkarskim oraz kortem tenisa ziemnego jak i boiska siatkówki plażowej na którym zawodnicy mogliby przeprowadzić rozgrzewkę. Trybuna na stadionie głównym z miejscami siedzącymi dla minimum 100 – 200 widzów.
Obiekt wyposażony w sprzęt informacyjny dla widzów. Bieżnia i rozbiegi wykonane z nawierzchni poliuretanowych typu sandwich i nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego.
Wymiary stadionu : długość po osi boiska: 169,15 m, szerokość 87,20 m. Promień na okrężnej : 36,50 m.
Dodatkowo budynek z szatniami, łazienkami, toaletami dla zawodników oraz pomieszczeniami technicznymi pomieszczeniem dla sędziów oraz gabinetem lekarskim o łącznej powierzchni tych pomieszczeń max. 170 m2.
Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.
Kod CPV:
71.22.00.00 - 6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego
71.32.00.00 -7 nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zajęć , treningów, rozgrywek sportowych, aktywnego spędzania czasu, urozmaicenie funkcjonalności terenu obiektu sportowego, podwyższenie walorów rekreacyjnych, estetycznych i porządkujące teren pod względem funkcjonalności. Ponadto zwiększenie dostępności do obiektu sportowo –rekreacyjnego dla wszystkich grup wiekowych uczęszczających w zajęciach i treningach sportowych podnoszących ich sprawność fizyczną i aktywność ruchową dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

Opis wymagań odnośnie dokumentacji projektowej:
Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji :.
-Wykonanie uproszczonej dokumentacji na rozbiórkę budynków, budowli i naniesień na istniejącym stadionie (prace przygotowawcze związane z inwestycją „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”) – należy wykonać w pierwszej kolejności + kosztorys, przedmiar,
-Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” obejmującej działki nr 487/2, 162, 163, 164, 165, 166 położone w Ręcznie – boisko sportowe, gm. Ręczno ( działki nr 487/2 i 164 własność Gminy Ręczno, działki nr 165, 166, - własność Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi, działki nr 162, 163 – będące z zarządzie :Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi. Działki nr 162, 163 (po uregulowaniu stanu prawnego) oraz działki 165 i 166 zostaną przekazane w użyczenie dla Gminy Ręczno),
- Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.
Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac: szczegółowy wykaz prac projektowych oraz terminy ich przekazywania określa załącznik nr 1 - harmonogram prac projektowych ( po analizie możliwości rodzaje boisk uzgodnić z Zamawiającym). Wykonawca może zlecić, za zgodą Zamawiającego, do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.

Wymagania dotyczące opracowań projektowych i pełnienia nadzoru autorskiego.
Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie wykonanie po 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz po 2 egz. w wersji elektronicznej niżej wymienionej dokumentacji:
- Koncepcji uwzględniającej wymagania Zamawiającego (w jednym egzemplarzu)
UWAGA! Przed podjęciem dalszych prac projektowych koncepcja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
- Projektów budowlanych dla poszczególnych branż w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Projektów wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach z prawem do wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektów ze zmianami. Dokumentacja powinna być podzielona na osobne opracowania dla każdej z branż,
- Opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektów, ( map do celów projektowych, w terminie do 10.05.2017r. przekaże zamawiający)
- Specyfikacji technicznych, zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
- Przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
- Kosztorysów inwestorskich opracowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) (wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztorysów).
UWAGA: koszt opracowania dokumentacji ma charakter ryczałtowy niezależnie od warunków wykonania
- W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
- Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.
- W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 ze zm.).
- Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
1) Udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców w przetargu na wykonanie robót objętych Projektami,
2) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
3) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach zanikających oraz odbiorze końcowym,
4) udziału w próbach instalacji i rozruchach,
5) udziału w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego „Zaproszenia” powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).

2. Forma oferty:
- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

3. Zawartość oferty:
1) Kompletna oferta musi zawierać:
- Wypełniony zał. Nr 1. harmonogram prac projektowych
- Wypełniony druk oferty,
- Odpowiedni dokument (dokumenty) wskazujące na upoważnienie osoby (osób/)do podpisania oferty oraz stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu (dokumentów),
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 (minimum 2 projekty o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto)
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4),
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, można podać adres strony internetowej na której są dostępne przedmiotowe dokumenty oraz Nr NIP i REGON Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej ,
- jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Zastępca Wójta Marcin Kusa tel. 0 44 781- 38 – 14, gk@reczno.pl
- pracownik Urzędu Gminy Ręczno Barbara Gołygowska tel. 0 44 781-38-13, zp@reczno.pl

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert – do dnia 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 1, w kopertach z napisem „Przetarg dokumentacja - STADION”, do godz. 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 5, w dniu składania ofert o godz. 10:00.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT). W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy – Zał. nr 2

Kryteria oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena ( C ) - 70 % - 70 punktów,
2) Termin wykonania zamówienia (dotyczy dokumentacji techniczno - kosztorysowej stadionu (T) - 30 % - 30 punktów,
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 70 pkt/cena (brutto) badanej ofert,
Zasady oceny kryterium „TERMIN wykonania zamówienia” (T).
T- Termin wykonania zamówienia (maksymalnie 120 dni od dnia podpisania umowy),
Przyznane pkt T = najkrótszy termin wykonania zamówienia x 30 pkt/termin wykonania zamówienia badanej oferty,
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: C+T
W przypadku zaoferowania terminu wykonania zamówienia krótszego niż 90 dni do obliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia” Zamawiający przyjmie 90 dni.
Dane odnośnie ceny i terminu wykonania należy wpisać w Załączniku Nr 1 - harmonogram prac projektowych.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną punktację. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Tryb otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
- informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę o treści zawartej w projekcie umowy, w sprawie zamówienia z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane droga elektroniczną, lub faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, może być wnoszone według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

Załączniki:
1. Zał. Nr 1. - harmonogram prac projektowych w którym należy określić termin wykonania oraz wartość prac projektowych.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 (minimum 2 projekty o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto)
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4),
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
6. Zał. Nr 6 – Projekt umowy,
7. Druk Oferty


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Ręczno, dnia 11.04.2017 r.

Treść zaproszenia z załącznikami

Harmonogram prac projektowych

Mapa

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:43:57 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:56:34.
Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:43:57
Data modyfikacji: 2017-04-11 11:56:34
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót