Zamówienia poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składaia ofert - wymiana
grzejników

ZAMAWIAJĄCY : GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl e-mail: zp@reczno.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
97-510 Ręczno
ul. Piotrkowska 5
(pokój nr 14)
Nr sprawy ZP-271.TB.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w PRZETARGU nieograniczonym ofertowym
na „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami
i modernizacją kotłowni” w ramach którego - wykonanie wymiany grzejników


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamówienie udzielane w częściach (część III) w myśl art. 6a ustawy Pzp, w których każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W przypadku, gdy wartość części zamówienia nie przekracza kwot wskazanych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (oraz wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia) dopuszczalne jest udzielenie zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa , przedmiar robót, a w szczególności:
- inwestycja będzie realizowana na działce inwestora położonej w Ręcznie nr 157/6,
- dotyczy robót w zakresie instalacji sanitarnych, t.j. wymiana oraz modernizacja urządzeń grzewczych w pomieszczeniach dwóch budynków: Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury:
a) wymiany ręcznych zaworów przelotowych przy istniejących, członowych grzejnikach aluminiowych na automatyczne zawory termostatyczne we wszystkich pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy,
b) wymiany grzejników ze stalowych rur żebrowanych oraz grzejników żeliwnych żeberkowych na grzejniki członowe aluminiowe wraz z zainstalowaniem przy nich automatycznych zaworów a także wymiana rurarzu podejść pod grzejniki w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
c) regulacji zaworów wraz z przeprowadzeniem prób szczelności instalacji po zakończeniu prac.
Oba budynki zasilane są z jednej kotłowni usytuowanej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac należy uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 14, w godzinach urzędowania, u Pani Barbary Gołygowskiej.

Sposób obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów.

1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonywania.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, przekazanej w ZAPROSZENIU, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość netto oraz wartość brutto czyli łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. Wartość cenowa powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Wynik cenowy wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.


Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Zaproszeniu”
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %) – przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 80%
Długość okresu gwarancji - 20%
1. W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik – cena, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(N :w x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
N- najniższa wartość brutto z zaoferowanych ofert nieodrzuconych,
w- wartość brutto z badanej oferty nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (80%)
2. W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik – długość okresu gwarancji, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(W : n x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
W – liczba lat z badanej oferty nieodrzuconej,
n – maksymalna liczba lat z zaoferowanych we wszystkich ocenianych ofertach,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (20%)

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 3 lat gwarancji, a jeżeli wykonawca udzieli gwarancji na czas dłuższy niż 6 lat, w obliczaniu będzie traktowany jakby udzielił 6 lat gwarancji.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny

Zamawiający zawrze umowę o treści zawartej w projekcie umowy, w sprawie zamówienia publicznego z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane droga elektroniczną, lub faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, może być wnoszone według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Oferty ( na załączonym druku) należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2(sekretariat) w terminie do 4 kwietnia 2017 r. do godz. 9 : 30.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Oferty należy złożyć w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i adresem oferenta oraz napisem „Grzejniki”
Termin otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego pokój nr 14 w dniu złożenia oferty o godz. 10 :00.
Zamawiający powiadomi zainteresowanych o wynikach rozstrzygnięcia przetargu pisemnie.
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Miejsce i termin podpisania umowy określi pisemnie lub telefonicznie zamawiający.
Warunki umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do umowy.

Termin wykonania remontu – 30 czerwca 2017 r.
Do oferty należy dołączyć;
- dokumenty potwierdzające referencję wykonawcy potwierdzające że wykonawca będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj., że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zadania tematycznie związane z zamówieniem – wykonanie wymiany grzejników lub montaż nowych grzejników o wartości minimalnej 50.000,00 zł brutto.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – można podać adres strony internetowej na której są dostępne przedmiotowe dokumenty oraz Nr NIP i REGON Wykonawcy.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie w ofercie które części zamówienia powierzy podwykonawcy.
- kosztorys ofertowy.

Przed sporządzeniem oferty można przeprowadzić wizję lokalną w godzinach od 8:00 do 14:00 – szczegółową informację należy uzyskać telefonicznie (044) 781 32 79.

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Druk Oferty zał. nr 1
3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2
4. Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 3
5. Dokumentacja projektowa
6. Przedmiar robót


Ręczno, 21.03.2017 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

_____________________________________________________________________________________________________

Ręczno, dnia 23.03.2017 r.

Gmina Ręczno

Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy pobrali
„Zaproszenie” do składania ofert w przetargu
nieograniczonym ofertowym

ZP- 271.TB.1.2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zainteresowani Przetargiem na: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni” w ramach którego wykonanie wymiany grzejników
Dot. Odpowiedzi na pytanie , które wpłynęło w prowadzonym postępowaniu.
W związku z otrzymanym w dniu 22.03.2017 r. zapytaniem, przekazujemy wyjaśnienia treści „Zaproszenie” do składania ofert w przetargu nieograniczonym ofertowym oraz załączników.

Pytanie Nr 1.
Proszę podać parametry grzejników przewidzianych do wymiany – na rzutach i w opisie brak jest danych niezbędnych do wyceny takich jak długość i szerokość grzejników, ilu członowe, moc grzejników oraz rodzaj podejścia
Ad.1
Wg zestawienia GOK – dobór grzejników

Pytanie Nr 2.
Proszę o zamieszczenie zestawienia wyników doboru grzejników wykonane w programie Purmo SDG 2.0
Ad. 2
W załączniku – Purm- dobór grzejników. Na tej podstawie dokonano przeliczenia zapotrzebowania na ilość żeberek aluminiowych grzejników członowych, które to mają być zainstalowane w ramach wymiany.
Pytanie Nr 3.
Czy wymianie podlegają jedynie grzejniki i zawory czy też podejścia do grzejników i „gałązki”? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie i wskazanie technologii wykonania tych podejść (spawane, zgrzewane, rodzaju rur itp.)
Ad. 3
Wymiana rur przyłączanych do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 20-32 mm – JEST W PRZEDMIARZE.

Pytanie Nr 4
Jaki rodzaj wynagrodzenia obowiązuje – ryczałt czy kosztorysowe?
Ad. 4
1)Stosownie do zapisów „Zaproszenia” - str. Nr 1 i 2 „Sposób obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów”.
1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonywania.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, przekazanej w ZAPROSZENIU, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość netto oraz wartość brutto czyli łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. Wartość cenowa powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Wynik cenowy wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

2)Stosownie do zapisów „Zaproszenia” - str. Nr 3 „Do oferty należy dołączyć: (…). – kosztorys ofertowy”,.
Z tych zapisów wynika , że kosztorys należy wykonać z należyta starannością, dokładnie i szczegółowo zapoznać się z zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonywania. Przeprowadzić wizję lokalną ( wynika z zapisów „Formularza ofertowego”). Stosownie do zapisów „Projektu umowy” § 19 „Zmiany umowy” pkt 1 ppkt 6 „ zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót” mogą nastąpić zmiany zakresu robót uwzględnione w „Projekcie umowy” w § 8 „Roboty zamienne i dodatkowe”, które to zleca pisemnie (protokólarnie) Zamawiający.
Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć kosztorys powykonawczy.

Pytanie Nr 5
Jeżeli wynagrodzenie ryczałtowe to czy oferent może samodzielnie modyfikować treść i zakres załączonego przedmiaru?
Ad. 5
Patrz odpowiedź do pytania Nr 4.

Pytanie Nr 6
Jeżeli wynagrodzenie kosztorysowe to czy oferent może samodzielnie modyfikować treść i zakres załączonego przedmiaru?
Ad. 6
Patrz odpowiedź do pytania Nr 4.

Pytanie Nr 7
Czy należy wykonać płukanie całej instalacji centralnego ogrzewania przed montażem nowych grzejników ?.
Ad. 7
Tak

Załączniki:
1. GOK – dobór grzejników
2. Purm- dobór grzejników.

Treść zaproszenia z załącznikami

Rzut parteru

Rzut piętra

Elewacje

Elewacje

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiar robót

Dobór grzejników

Dobór grzejników

Wyjaśnienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:19:43 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:59:59.
Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:19:43
Data modyfikacji: 2017-03-24 11:59:59
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót