Zamówienia poniżej 30000 euro

ZP-271.Boisko.1.2017 -Budowę boiska rekreacyjnego
wraz z elementami małej architektury w
miejscowości Dęba

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
ZNAK: ZP-341/E/2/2008
Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl, e-mail: zp@reczno.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
97-510 Ręczno
ul. Piotrkowska 5
(pokój nr 14)

Nr sprawy ZP-271.Boisko.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w PRZETARGU nieograniczonym ofertowym
na ”Budowę boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Dęba”,

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Szczegółowy zakres robót określa:
- przedmiar robót
- Projekt budowlany
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowiących załączniki do ogłoszenia.
”Budowa boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Dęba”, będzie wykonywana na działce stanowiącej własność Gminy Ręczno nr 440/2 od północno – zachodniej strony działki, a w szczególności:
– wykonanie boiska rekreacyjnego: 1540,0 m2 wraz z montażem urządzeń - bramki do piłki nożnej, montażem piłkochwytu od strony południowej boiska na odcinku 20 m.
- wykonanie placu zabaw: 161 m2 wraz z montażem urządzeń – elementy zestawów ćwiczeniowych i zabawowych,
- wykonanie powierzchni utwardzonej: 80,0 m2, nawierzchni trawiastej o pow. 1701,0m2 ,
- wykonanie ogrodzenia o wys. 1,50 m z siatki powlekanej na słupkach stalowych zarówno placu zabaw jak i boiska, zgodnie z dokumentacją.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu robót budowlanych należy uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 14, w godzinach urzędowania, u Pani Barbary Gołygowskiej.

Sposób obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów.

Wykonawca jest zobowiązany do kosztorysu ryczałtowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót, oraz założeń w „Zaproszeniu”. Wartość cenowa powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wynik cenowy wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ryczałtowego.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Zaproszeniu”
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %) – przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 75%
Długość okresu gwarancji - 20%
Estetyka i kolorystyka elementów zestawów ćwiczeniowych i zabawowych – 5%

1. W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik – cena, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(N :w x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
N- najniższa wartość brutto z zaoferowanych ofert nieodrzuconych,
w- wartość brutto z badanej oferty nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (75%)

2. W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik – długość okresu gwarancji, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(W : n x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
W – liczba lat z badanej oferty nieodrzuconej,
n – maksymalna liczba lat z zaoferowanych we wszystkich ocenianych ofertach,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (20%)

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 3 lat gwarancji, a jeżeli wykonawca udzieli gwarancji na czas dłuższy niż 6 lat, w obliczaniu będzie traktowany jakby udzielił 6 lat gwarancji.

3. W kryterium tym, Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił elementy zestawów ćwiczeniowych i zabawowych w wielu kolorach (barwne). Komisja przyzna punktację - od 1 do 5. Do oceny Wykonawca winien załączyć foldery, zdjęcia urządzeń wyposażenia placu zabaw.

Oferty (na załączonym druku) należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do 17 marca 2017 r. do godz. 9:30.

Termin otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego pokój nr 14 w dniu złożenia oferty o godz. 10:00.
Zamawiający powiadomi zainteresowanych o wynikach rozstrzygnięcia przetargu pisemnie.
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Miejsce i termin podpisania umowy określi pisemnie lub telefonicznie zamawiający.
Warunki umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do „Zaproszenia”.

Termin wykonania inwestycji – 14 lipiec 2017 r.
Do oferty należy dołączyć;
- dokumenty potwierdzające referencję wykonawcy potwierdzające że wykonawca będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj., że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zadania polegające na wykonaniu boiska sportowego i placu zabaw,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – można podać adres strony internetowej na której są dostępne przedmiotowe dokumenty oraz Nr NIP i REGON Wykonawcy.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie w ofercie które części zamówienia powierzy podwykonawcy.
- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzić wizję lokalną na działce.

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Druk Oferty zał. nr 1
3. Przedmiar robót
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2
5. Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 3
6. Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Ręczno, dn. 02.03.2017 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Treść ogłoszenia z załącznikami

Plan sytuacyjny

Projekt utwardzeń i rozmieszczenia urządzeń

Przedmiar robót

Specytikacja techniczna wykanania i odbioru robót

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:36:28 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:38:09.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:36:28
Data modyfikacji: 2017-03-03 09:38:09
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót