Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z reliazacja projekltu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno tj. w: Szkole Podstawowej w Ręcznie i SP w Stobnicy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne


zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na dostaw i montaż narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do wyposażenia pracowni szkolnych w Gminie Ręczno


Postępowanie jest prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, z wykorzystaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263) zwanym w skrócie pzp

ZAPYTANIE OFERTOWE - TREŚĆ

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 20.01.2017 r.

Uzupełnienie zapytania ofertowego i przesunięcie terminu składania ofert

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 24.01.2017 r.

Informacja o przedłuzeniu terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:14:09 | Data modyfikacji: 2017-01-16 15:19:17.
Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:14:09
Data modyfikacji: 2017-01-16 15:19:17
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót