Zamówienia poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Wymiana pokrycia
dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Stobnicy

ZAMAWIAJĄCY : GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
NIP 771-10-75-533
REGON 590647925
ZNAK: ZP-341/E/2/2008
Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl email: zp@reczno.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Urząd Gminy Ręczno
97-510 Ręczno ul. Piotrkowska 5 (pokój nr 14)
Nr sprawy ZP-271.DACH.2016


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w PRZETARGU nieograniczonym ofertowym
na „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Szczegółowy zakres robót określa:
- przedmiar robót stanowiących załączniki do ogłoszenia.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu remontu należy uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 14, w godzinach urzędowania, u Pani Barbary Gołygowskiej.

Sposób obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów.

Wykonawca jest zobowiązany do kosztorysu ryczałtowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót załączonego do „Zaproszenia” Wartość cenowa powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Wynik cenowy wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ryczałtowego.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
„Zaproszeniu”
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %) – przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 80%
Długość okresu gwarancji - 20%

1. W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik – cena, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(N :w x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie; N- najniższa wartość brutto z zaoferowanych ofert nieodrzuconych, w- wartość brutto z badanej oferty nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (90%)

2. W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik – długość okresu gwarancji, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(W : n x 100) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, gdzie;
W – liczba lat z badanej oferty nieodrzuconej,
n – maksymalna liczba lat z zaoferowanych we wszystkich ocenianych ofertach,
100 – wskaźnik stały,
a – procentowe znaczenie kryterium (10%)

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 3 lat gwarancji, a jeżeli wykonawca udzieli gwarancji na czas dłuższy niż 6 lat, w obliczaniu będzie traktowany jakby udzielił 6 lat gwarancji.

Oferty ( na załączonym druku) należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2

(sekretariat) w terminie do 4 listopada 2016 r. do godz. 9 : 30.

Termin otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego pokój nr 14 w dniu złożenia oferty o godz. 10:00. Zamawiający powiadomi zainteresowanych o wynikach rozstrzygnięcia przetargu pisemnie.
Zamawiający zastrzega prawo zmiany lub odwołania przetargu (art. 701 § 3 k c).
Miejsce i termin podpisania umowy określi pisemnie lub telefonicznie zamawiający. Warunki umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do umowy.

Termin wykonania remontu – 23 grudnia 2016 r.
Do umowy należy dołączyć;
- dokumenty potwierdzające referencję wykonawcy potwierdzające że wykonawca będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj., że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zadania polegające na wymianie pokrycia dachowego lub wykonaniu pokrycia dachowego o pow. około 700 m2 (załącznik do ogłoszenia nr 3)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – można podać adres strony internetowej na której są dostępne przedmiotowe dokumenty oraz Nr NIP i REGON Wykonawcy. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzić wizję lokalną w godzinach pracy szkoły – szczegółową informację należy uzyskać telefonicznie (044) 781 32 79.


Wójt Gminy

Piotr Łysoń


Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Druk Oferty zał. nr 1
3. Przedmiar robót
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2
5. Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 3
6. Inwentaryzacja dachu

Ręczno, dn. 26.10.2016 r.

Treść ogłoszenia

Przedmiar robót

Rysunek - rzut dachu

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:25:31 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:29:49.
Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:25:31
Data modyfikacji: 2016-10-26 14:29:49
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót