Petycje

Odpowiedź Wójta Gminy na petycję

Ręczno, 04.02.2016 r.

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY RĘCZNO NA PETYCJĘ PRZECIWKO PLANOM BUDOWY ELEKTROWNI WIATROWYCH W GMINIE RĘCZNO

W odpowiedzi na złożone w tutejszym urzędzie w dniu 30.11.2015 r., pismo dotyczące planowanej inwestycji polegającej na budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie „Paskrzyn”, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: Paskrzyn, gm. Ręczno, działki o nr ewidencyjnym: 18, 19, 20 i 658, 551, uprzejmie informuję, że w dniu 09.10.2014 r. do Wójta Gminy Ręczno wpłynął wniosek TS Wind Sp. z o.o., ul. Partyzancka 161B, 95-200 Pabianice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Kwestię wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.). Na podstawie zapisów tejże ustawy w dniu 12.12.2015 r. zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczyło poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, tj. konieczności przeprowadzenia ww. oceny i sporządzenia raportu.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Dokument w dniu 29.01.2015 r., przez pełnomocnika Inwestora został złożony w tutejszym Urzędzie. Raport przesłany został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. celem uzgodnienia jego zapisów. Również społeczeństwo miało możliwość zapoznania się z raportem i złożenia uwag w ciągu 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw w pobliżu planowanej inwestycji oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.reczno.pl.
W związku z pismem mieszkańców z dnia 30.11.2015 r. wyznaczono na dzień 21.12.2015 r. termin zebrania z mieszkańcami. Strony zostały powiadomione zgodnie z art. 49 kpa poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5 oraz wywieszone na tablicach w sołectwach Paskrzyn i Stobnica.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w wyznaczonym terminie. W zebraniu wzięło udział kilkunastu mieszkańców sołectw Paskrzyn i Stobnica, Wójt Gminy Ręczno - Piotr Łysoń, pracownik Urzędu Gminy Ręczno - Dariusz Chablewski oraz Pani Agnieszka Godycka-Ćwirko oraz Pan Mariusz Grot pełnomocnik Inwestora.
Główne obawy mieszkańców zgłoszone podczas spotkania dotyczyły:
- ograniczenia możliwości zabudowy działek przylegających do działki, na której jest planowana inwestycja ze względu na hałas;
- czy po zakończeniu inwestycji zostanie uprzątnięty teren, co stanie się z metalowym postumentem – wieżą, oraz betonowym fundamentem,
- czy inwestycja będzie wpływać negatywnie na ludzi oraz zwierzęta gospodarskie i uprawy,
- czy hałas będzie przekroczony na terenach obecnej zabudowy,
- dlaczego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie rozmawiano z mieszkańcami – nie pytano o zgodę,
- obawy dotyczyły również infradźwięków.
Na w/w zastrzeżenia – obawy udzielono następujących odpowiedzi:
- oddziaływanie hałasu zostało przedstawione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pokazano mapę hałasu dla planowanej elektrowni wiatrowej,
- poinformowano, że obecnie w obrębie planowanej inwestycji znajdują się działki rolne, po rozpoczęciu inwestycji będzie prowadzony monitoring hałasu,
- teren po zakończeniu inwestycji zostanie uprzątnięty przez specjalistyczne firmy, a następnie zostanie przywrócony do rolniczego użytkowania,
- brak jest udowodnionego negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz zwierzęta gospodarskie i uprawy,
- zakres oddziaływania hałasu nie przekroczy działek rolnych,
- nie było sygnałów, że mieszkańcy mają obawy co do budowy elektrowni wiatrowych,
- Inwestor poinformował, że w zakresie pasma do 20 Hz nie są słyszalne przez człowieka, a takie emituje elektrownia.

Budowa elektrowni wiatrowych na terenach gmin niesie ze sobą szereg korzyści w śród których można wskazać: infrastrukturalne, wizerunkowe, ekonomiczne i ekologiczne. Ogromne znaczenie ma również fakt, że gminy, w których udało się zrealizować projekt budowy turbin wiatrowych postrzegane są przez potencjalnych inwestorów jako przyjazne i otwarte na współpracę. Zyskują w ten sposób wizerunek solidnych, wiarygodnych i rzetelnych partnerów. Inwestorzy chętnie lokują w nich swoje pieniądze, zapewniając tym samym dynamiczny rozwój (np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy). Korzyści ekonomiczne to konkretne zyski głównie w formie podatku od budowli tj. 2% od wartości powstałych budowli. Pieniądze te gmina będzie mogła przeznaczyć na dowolny cel i zaspokoić najbardziej palące w danym momencie potrzeby swoich mieszkańców. Ponadto gmina może mieć przychody z udziałów w podatku PIT i CIT, jeżeli firma zarejestrowana jest na terenie gminy. Korzyści ekonomiczne to również dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych, regularnie wypłacanych właścicielom nieruchomości, na których usadowione zostaną elektrownie wiatrowe .
Warto też przedstawić korzyści ekologiczne, jakie niesie ze sobą budowa turbin wiatrowych. Energia pochodząca z wiatraków jest całkowicie czysta - nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Dodatkowo, praca turbiny wiatrowej zapobiega wytworzeniu w ciągu roku znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, negatywnie wpływających na atmosferę. Istotnym czynnikiem wynikającym z korzyści dla Polski związanej z energią pochodzącą z turbin wiatrowych jest ograniczenie emisji CO2 przez polską gospodarkę oraz wpływ na poprawę jakości powietrza. Dla przykładu, farma wiatrowa zbudowana z 20 największych turbin wiatrowych i wytwarzająca taką samą ilość energii jak bieżące źródła zasilane paliwem w każdym roku swojego działania pozwoliłaby zredukować emisję gazów cieplarnianych w ilości równej wykluczeniu z ruchu drogowego 27000 samochodów.
Inne korzyści
- brak powstawania odpadów stałych oraz gazowych, ścieków, brak zanieczyszczenia wód oraz gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które mają miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach,
- wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii,
- technologia pozbawiona ryzyka zanieczyszczeń,
- niski kaszt eksploatacyjny pozyskiwania energii wiatru,
- brak kosztów paliwa (źródło pozbawione ryzyka wahań cen paliw, pozwalające na wyeliminowanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę),
- do wyprodukowania danej ilaści energii potrzebna jest zdecydowanie mniejsza powierzchnia niż w przypadku źródeł konwencjonalnych (trzykrotnie mniejsza niż dla energii z węgla),
- pięciokrotnie mniejszy jest stosunek energii włożonej w proces produkcyjny do energii wyprodukowanej,
- zagospodarowanie przestrzenne terenów pod siłownie wiatrowe - mogą być one wykorzystywane da celów rolniczych.
Wszystkie wymienione wyżej argumenty jednoznacznie wskazują, że budowa turbin wiatrowych przynosi wiele korzyści, nie tylko ekonomicznych ale i takich które przełożą się równieżna środowisko.

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-02-08 12:33:11 | Data modyfikacji: 2016-02-08 13:03:33.
Data wprowadzenia: 2016-02-08 12:33:11
Data modyfikacji: 2016-02-08 13:03:33
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót