Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.D.1.2016

Ręczno, dnia 06.06.2016 r.


Gmina Ręczno
97-510 Ręczno
ul. Piotrkowska 5


Znak sprawy: ZP-271.D.1.2016

Dotyczy: „Budowy drogi gminnej nr 110317E Bakowa Góra – cmentarz”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. kryterium „cena” 75%, „okres rękojmi” 5%, „okres dostarczenia faktury” 20%.

Wygrała oferta nr 1 - Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o. o. Sp. k. z siedziba w Woli Murowanej, Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 36-052 Nowiny, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.


Oferta nr 1. Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o. o. Sp. k.
z siedziba w Woli Murowanej,
Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 36-052 Nowiny

Cena 75,00 pkt
Okres dostarczenia faktury 20,00 pkt
Okres rękojmi 5,00 pkt
Łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta nr 2. Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Luboszewska 61/69
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena 69,98 pkt
Okres dostarczenia faktury 20,00 pkt
Okres rękojmi 5,00 pkt
Łączna punktacja 94,98 pkt


Oferta nr 3. „DROMOST” Sp. Jawna
Jerzy Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak,
Lipie 12 B97-500 Radomsko

Cena 66,65 pkt
Okres dostarczenia faktury 20,00 pkt
Okres rękojmi 5,00 pkt
Łączna punktacja 91,65 pkt

Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

Cena 46,80 pkt
Okres dostarczenia faktury 20,00 pkt
Okres rękojmi 5,00 pkt
Łączna punktacja 71,80 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 17 czerwca 2016 r.,

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-06-06 14:55:36 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:07:33.
Data wprowadzenia: 2016-06-06 14:55:36
Data modyfikacji: 2016-06-06 15:07:33
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót