Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.1.EON.2015

Ręczno, dnia 05.11.2015 r.


GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

ZP-271.1.EON.2015


Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. w skrócie pzp), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego i etyliny”.
Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100 (w kryterium cena – 90 %, warunki płatności – 10%) jest Oferta
- Pana Eugeniusza Fijołka,
- Pani Marianny Fijołek
- Pani Ilony Jabłońskiej
prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:
„MEF” spółka cywilna
z siedzibą w Ręcznie
ul. Przedborska 26, 97-510 Ręczno,
W postepowaniu, złożono jedna ofertę.
Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 2 w siedzibie Zamawiającego

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:39:39.
Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:39:39
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót