Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.szkoła.1.2015

Ręczno, dnia 23.07.2015 r.


GMINA RĘCZNO

 


ZP-271.szkoła.1.2015Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na realizację projektu (zakup, dostawę) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Ręczno” – Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100,00 (w kryterium „cena” – 70%, „rękojmia/gwarancja” – 30%) ) jest oferta Nr 5 Firmy:
Moje Bambino Sp z o. o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
która otrzymała w kryterium: cena – 70,00 punktów, rękojmia/gwarancja – 30,00 punktów

Oferta Nr 4 Firmy : PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław
otrzymała 96,70 punktów, w tym: w kryterium: cena – 66,70 punktów, rękojmia/gwarancja – 30,00 punktów.

Oferta Nr 1 Firmy : LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowska 7/1, 27-200 Starachowice
otrzymała 83,90 punktów, w tym: w kryterium: cena – 53,90 punkty, rękojmia/gwarancja – 30,00 punktów.

Oferta Nr 2 Firmy : CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48,
75-252 Koszalin
otrzymała 70,07 punktów, w tym: w kryterium: cena – 40,07 punkty, rękojmia/gwarancja – 30,00 punktów.

Wykluczono Wykonawcę - Firmę : NOWA SZKOŁA, 90-248 Łódź, ul. POW 25, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 pzp. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, Wykonawca nie złożył w terminie żądanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany termin podpisania umowy 30.07.2014 r.


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:18:15.
Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:18:15
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót