Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -
Asystent Rodziny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -
Asystent Rodziny

W związku z brakiem zgłoszeń na ogłoszony nabór na stanowisko asystenta rodziny ogłoszony do dnia 10 maja 2017r Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie wznawia nabór do dnia 19 czerwca 2017r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENT RODZINY
na okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentoany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona,
c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego,
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
b) znajomość ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
d) obsługa komputera.
e) prawo jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
r) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
s) poradnictwo świadczone dla kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin „Za życiem”
t) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.
4. Wymaganie dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent rodziny” – w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.reczno.pl) oraz tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 


16-05-2017

Kierownik GOPS w Ręcznie

/-/ Elżbieta Krawczyk


 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:16:51.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:16:51
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót