Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzednicze

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm) Wójt Gminy Ręczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy Ręczno w 1/2 wymiaru czasu pracy.


Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ręczno, 97 - 510 Ręczno, ul.Piotrkowska 5.

Określenie stanowiska:
Referent ds.promocji gminy w Urzędzie Gminy Ręczno – 1/ 2 etatu

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

I. Wymagania niezbędne( konieczne):
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiada wykształcenie wyższe,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. Posiada co najmnmiej -3 letni staż pracy w administracji,
7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. Posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r, poz.23), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r, poz.446 ), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r, poz. 1870 ), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontaraiacie ( D. U z 2016, poz. 1817 ), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
9. Posiada biegłą znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych ( pakiet Microsoft, Office, przegłądarki internetowe, poczta elektroniczna ).

II.Wymagania dodatkowe ( pożądane) :
1. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność,
2. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej,
3. Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
4. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku,
5. Udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku związane z po zyskiwaniem środków pozabudżetowych.


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Bieżące monitorowanie i informowanie merytoryczne stanowiska pracy o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy,
2) Bieżące monitorowanie i wykonywanie wszelkich czynności związanych z pozyskiwaniem środków pozbudżetowych dla spraw wynikających z zakresu czynności stanowiska pracy, 3) Koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych w tym: a) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w przygotowaniu i opracowaniu wniosków, b) współpraca w powyższym zakresie z księgowością Urzędu.
4) Aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnego serwisu internetowego Gminy Ręczno oraz obsługa skrzynki odbiorczej UG,
5) Wykonywanie wszelkich prac związanych z promocją gminy, a w szczególności:
- opracowywanie i przekazywanie informacji do prasy lokalnej dotyczących spraw Gminy,
- przygotowywanie dyplomów, listów gratulacyjnych, zaproszeń,
- pomoc w organizacji oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą, - udział i pomoc w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez Gminę, - współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami w zakresie promocji Gminy. 6). Współpraca ze stanowiskiem d/s zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki ziemią w sprawach wynikających z zakresu czynności, 7). Wykonywanie innych prac zlecone przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
1. Praca przy komputerze,
2. Praca w 1/2 wymiaru czasu pracy,
3. Praca od poniedziałku do piątku,
4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ręczno,
5. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, stanowisko na parterze budynku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ręczno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017r. wyniósł powyżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy( należy podać nr telefonu),
7. Referencje o ile kandydat posiada,
8. Oświadczenia:
a) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta d/s. promocji gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia (dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta d/s promocji gminy wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty.

Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w języku polskim.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul.Piotrkowska 5 w godzinach jego pracy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pokoju Nr 1
w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem : „promocja”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 marca 2017r. roku o godzinie 15.30
Wyklucza się składanie dokumentów drogą elektroniczną.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Ręczno, a nie data nadania w placówce pocztowej.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
i zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Ręczno.


VIII. Inne informacje:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, informacja o terminie przeprowadzanej
oceny merytorycznej obejmującej test i obsługę komputera oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.
2 Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty kandydatów którzy nie zostali wybrani zostaną komisyjnie zniszczone.

 

ZARZĄDZENIE Nr 27.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy Ręczno

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ośwadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o niekaralności

Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:05:31.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:05:31
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót