Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm)

Wójt Gminy Ręczno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. obsługi kasy
w Urzędzie Gminy Ręczno w 1/2 wymiaru czasu pracy.


Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ręczno, 97 - 510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5.

Określenie stanowiska:
Referent ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Ręczno.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

I. Wymagania niezbędne (konieczne):
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6. posiada co najmniej -3 letni staż pracy w administracji,
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r, poz.23), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r, poz.446 ), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r, poz.885 z późn.zm ) Ustawa z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r, poz.330), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn.zm), ustawa z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz.783 z późn.zm), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330 ).
9. posiada biegłą znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych (pakiet Microsoft, Office, przeglądarki internetowe, poczta elektroniczna).

II. Wymagania dodatkowe (pożądane):
1. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność,
2. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej,
3. Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
4. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1). Wykonywanie obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek budżetowych Gminy Ręczno,
a w szczególności:
a) pobieranie gotówki z rachunków bankowych,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych,
d) prowadzenie raportów kasowych,
e) ewidencjonowanie wydanych zaliczek,
f) przyjmowanie wadium i odprowadzanie do banku,
g) prowadzenie ewidencji depozytów,
h) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania tj. czeków gotówkowych i blankietów wekslowych.
2). Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku;
1. Praca przy komputerze,
2. Praca w 1/2 wymiaru czasu pracy,
3. Praca od poniedziałku do piątku,
4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ręczno.
5. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, stanowisko na parterze budynku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ręczno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2016r. Wyniósł 6,25 %.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy( należy podać nr telefonu),
7. Referencje o ile kandydat posiada,
8. Oświadczenia:
a) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko d/s. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Ręczno w zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia ( wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta, wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty.

Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w języku polskim.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5 w godzinach jego pracy tj. od godz.7.30 do godz.15.30 w pokoju Nr 1
w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem : „kasa”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 maja 2016 roku o godzinie 15.30
Wyklucza się składanie dokumentów drogą elektroniczną.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Ręczno, a nie data nadania w placówce pocztowej.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
i zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Ręczno.

VIII. Inne informacje:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, informacja o terminie przeprowadzanej
oceny merytorycznej obejmującej test i obsługę komputera oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.
2. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty kandydatów którzy nie zostali wybrani zostaną komisyjnie zniszczone.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Zarządzenie nr 29.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referant ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Ręczno

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ośwadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o niekaralności

Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:08:05 | Data modyfikacji: 2016-04-28 13:20:06.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:08:05
Data modyfikacji: 2016-04-28 13:20:06
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót