Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze (świadczenia wychowawcze)

Ręczno, dnia 2016-03-03


OGŁOSZENIE NR 1/2016

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń wychowawczych Ilość etatów: 1

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawnych: Ustawa z dnia 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 2013r. poz.267 zw zm.) Ustawa z dnia 12 lutego 2016 roku o pomocy państwa wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195,) Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz.114 ze zm), ochronie danych osobowych (DZ. U. 2015r. poz.
2135), o postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U z 2014r, poz. 1619), o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013r., poz.885)
7) co najmniej roczny staż pracy w administracji ,
8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych (pakiet Office),
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność i obowiązkowość,
3) łatwość przekazywania informacji,
4) zdolność opracowania i podejmowania samodzielnie decyzji administracyjnych,
5) umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji,
6) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
7) umiejętność pracy z systemach informatycznych,
8) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej oraz procedur administracyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie merytorycznie kompetentnych informacji z zakresu świadczeń wychowawczych,
2) przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń wychowawczych,
3) ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych w oparciu o obowiązujące przepisy,
4) przetwarzanie danych osób korzystających z w/w świadczeń w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia, zawiadomienia),
5) pobieranie informacji i zaświadczeń z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,
6) sporządzanie decyzji administracyjnych,
7) sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców,
8) terminowe sporządzanie informacji, sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
9) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie świadczeń wychowawczych,
10) prowadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
11) prowadzenie kompleksowej obsługi programu komputerowego z zakresu świadczeń wychowawczych,
12) współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń wychowawczych tj. ROPS, ZUS, US, OPS,
13) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
14) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2015r. poz. 2135)”
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2011r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202)

5. Warunki pracy na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Miejsce pracy w siedzibie GOPS Ręczno. Pomieszczenia, w których wykonywana będzie praca znajdują się na parterze. Korytarze i toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Praca na pełny etat.
W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi „0”.

6. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1. weryfikacja ofert pod względem formalnym,
2. test kwalifikacyjny i egzamin z praktycznej obsługi komputera odbędzie się w terminie i miejscu określonym w informacji o spełnieniu wymagań formalnych.


7. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, pokój nr 7 w Urzędzie Gminy Ręczno lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno w terminie do 14 marca 2016r. do godziny 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Bliższych informacji udziela: kierownik Ośrodka - Elżbieta Krawczyk pod nr telefonu 0 44 781 38 18.


Elżbieta Krawczyk
Kierownik GOPS Ręczno

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o posadaniu zdolności do czynności prawnych

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:33:51 | Data modyfikacji: 2016-03-03 13:03:27.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:33:51
Data modyfikacji: 2016-03-03 13:03:27
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót