Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy Gminy Ręczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2017

Ręczno, dn. 6.03.2018 r.

Sprawozdanie
z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Na podstawie zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Uchwałą Nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 9 listopada 2016 r. został przyjęty program współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Zgodnie z art 5a ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. wójt gminy, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany do przedłożenia radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy określa cele, zasady i formy współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, natomiast cele szczegółowe obejmowały:
1) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
2) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentację dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Realizacja programu w Gminie Ręczno w 2017 roku odbywała się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
2) suwerenności stron – szanując swoją autonomię Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
3) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

W programie zostały określone dwie formy współpracy gminy z organizacjami, tj. współpraca o charakterze finansowym i pozafinansowym.
1. Współpraca o charakterze finansowym, polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W ramach powyższych form współpracy Wójt Gminy Ręczno, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, udzielił dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie w wysokości 20 000,00 zł, na realizację zadania pod nazwą „ Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”. Zadanie to obejmowało aktywizację mieszkańców gminy w zakresie kultury, organizację i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej) oraz naukę gry na instrumentach.
W 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na realizację zadania pod nazwą „ Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym Gminy z organizacjami pozarządowymi w polegała na:
- działaniach informacyjnych realizowanych poprzez publikowanie na stronach internetowych gminy, w materiałach informacyjnych przekazywanych do prasy, wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez gminę jak i przez organizacje pozarządowe,
- udostępnianiu organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Gminy w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom,
- opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Ręczno Nr XXVII/166/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Organizacje pozarządowe razem z samorządem gminnym brały udział w przygotowaniu lokalnych imprez i uroczystości okolicznościowo – patriotycznych, a także reprezentowały Gminę Ręczno w imprezach, przeglądach ponadlokalnych.

 

Wójt Gminy 

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:55:06 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:56:05.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:55:06
Data modyfikacji: 2018-03-06 13:56:05
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót