Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

GP-524.02.2017 Ogłoszenie (nabór kandydatów do
komisji oceniającej oferty)

Ręczno, dn. 20.12.2017 r.


GP-524.02.2017


Ogłoszenie


Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.1817 ze zm.) Wójt Gminy Ręczno ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.
Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Ręczno wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji.
Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
Udział w Komisjach odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Ręczno, jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:
- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno pok. nr 2.
- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).
Kandydatury należy zgłaszać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 5 stycznia 2018 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku gdy, żadna z organizacji nie wskaże kandydata lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Ostateczny skład komisji powołany zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Formularz zgłoszenia

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:52:30.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:52:30
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót