Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Ręczno, dn. 09.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Ręczno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Termin konsultacji: od 18 października do 25 października 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ręczno.

Forma konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 (formularz konsultacji dostępny jest w pok. nr 14)
- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: promocja@reczno.pl

 

Treść ogłoszenia

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:34:17 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:36:01.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:34:17
Data modyfikacji: 2017-10-10 09:36:01
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót