Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie za 2015 rok

Sprawozdanie
z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Na podstawie zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Uchwałą Nr XL.271.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 października 2014 r. został przyjęty program współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Zgodnie z art 5a ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Założeniami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok były:
1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Realizacja programu w Gminie Ręczno w 2015 roku odbywała się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
2) suwerenności stron – szanując swoją autonomię Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
3) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczyła realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy.
I. Współpraca o charakterze finansowym, polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W ramach tej formy współpracy Wójt Gminy Ręczno ogłosił otwarty konkurs ofert zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku, pod nazwą „ Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”
Zadanie to obejmowało aktywizację mieszkańców gminy w zakresie kultury, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej), naukę gry na instrumentach.
Wójt Gminy Ręczno udzielił dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie 20 000,00 zł.
II. Współpraca o charakterze pozafinansowym Gminy z organizacjami pozarządowymi w polegała na:
- działaniach informacyjnych realizowanych poprzez publikowanie na stronach internetowych gminy, w materiałach informacyjnych przekazywanych do prasy, wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez gminę jak i przez organizacje pozarządowe,
- organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji na temat (np. opracowanie kalendarza imprez kulturalnych w Gminie Ręczno na 2015 r.) ,
- opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań.
- organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Ręczno Nr XXVII/166/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2015 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Ręczno odbywała również na zasadzie współorganizacji imprez, uroczystości okolicznościowo – patriotycznych, reprezentowania Gminy Ręczno w imprezach, przeglądach ponadlokalnych (m.in. Powiatowy Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych).

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-22 12:31:48.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2016-04-22 12:31:48
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót