Lokalizacja inwestycji

GP-6733.04.2017 Obwieszczenie (budowa linii
energetycznej SN)

Ręczno, dnia 21.11.2017 r.

PG-6733.04.2017

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii energetycznej kablowej SN (średniego napięcia) wraz ze stacją transformatorową i rozdzielnicą planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 636, 666, 621, 622, 623 obręb ewidencyjny Dęba, gmina Ręczno prowadzonej na wniosek: ECO VOLT Jerzy Moskała, z siedzibą Krasne 974, 36-007 Krasne reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Grot w dniu 21.12.2017 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 15:27:35.
Data wprowadzenia: 2017-12-22 15:27:35
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót