Lokalizacja inwestycji

GP-6733.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzij
(budowa linii energetycznej SN)

Ręczno, dnia 23.11.2017 r.

PG-6733.02.2017

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na

budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii energetycznej kablowej SN (średniego napięcia) wraz ze stacja transformatorową i rozdzielnią przewidzianej do realizacji: na działkach o numerach ewidencyjnych 636, 666, 678, 679/2 w obrębie geodezyjnym Dęba, gm. Ręczno prowadzonej na wniosek: ECO VOLT Jerzy Moskała, z siedzibą Krasne 974, 36-007 Krasne reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Grot w dniu 23.11.2017 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:47:25.
Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:47:25
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót