Lokalizacja inwestycji

GP-6733.04.2017 Obwieszczenie (budowa linii
energetycznej SN)

Ręczno, dnia 30.10.2017 r.


GP.6733.04.2017

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 18.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy ECO VOLT Jerzy Moskała, Krasne 974, 36-007 Krasne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii energetycznej kablowej SN (średniego napięcia) wraz ze stacją transformatorową i rozdzielnicą planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 636, 666, 621, 622, 623 obręb ewidencyjny Dęba, gmina Ręczno.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-514 Ręczno.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:46:56 | Data modyfikacji: 2017-10-31 14:52:42.
Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:46:56
Data modyfikacji: 2017-10-31 14:52:42
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót