Lokalizacja inwestycji

GP-6733.03.2017 Obwieszczenie (przebudowa i
rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie))

Ręczno, dn. 24.10.2017


GP-6733.03.2017


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 19.10.2017 r. na wniosek Gminy Ręczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie stadionu sportowego w Ręcznie planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 162, 163, 164, 165, 166, 651, 487/2 obręb ewidencyjny Ręczno, gmina Ręczno.

Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Ręczno: www.bip.reczno.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ręczno.


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:03:40.
Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:03:40
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót