Lokalizacja inwestycji

Ręczno, dnia 04.05.2017 r.


PG.6733.01.2017

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 647, ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 26.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy MET-WAR Sp. z o.o. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 239, 323, 302, 237, obręb ewidencyjny Będzyn-Zbyłowice, gmina Ręczno.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w terminie 21 dni od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-514 Ręc

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-05-16 15:16:58.
Data wprowadzenia: 2017-05-16 15:16:58
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót