Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie PG-6733.02.2016

Ręczno, dnia 20.04.2016 r.

PG-6733.02.2016


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na

budowie i przebudowie odcinka sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 458, 189, 106/9, 493/1, 494/1, 495/1, 496/1, 497/2, 481/1 - obręb ewidencyjny Ręczno, gmina Ręczno.

prowadzonej na wniosek: gminy Ręczno w dniu 20.04.2016 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 01.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:38:45.
Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:38:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót