Lokalizacja inwestycji

PG-6733.01.2016 Obwieszczenie (04.03.2016)

Ręczno, dn. 04.03.2016 r.

PG-6733.01.2016

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że w dniu 3 marca 2016 roku na podstawie wniosku Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno został wycofany wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie odcinka linii wodociągowej planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 458, 189 obręb ewidencyjny Ręczno.
Na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest sprzeczne z interesem społecznym.
Informuję o możliwości składania sprzeciwu przez strony postępowania w terminie 5 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Ręczno, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:38:45.
Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:38:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót