Lokalizacja inwestycji

PG-6733.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania

Ręczno, dnia 08.02.2016 r.


PG-6733.01.2016

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 05.02.2016 r. na wniosek Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie odcinka linii wodociągowej planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 458, 189 obręb ewidencyjny Ręczno.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w terminie 21 dni od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-514 Ręczno.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Obwieszczenie o wsczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-02-08 14:57:45.
Data wprowadzenia: 2016-02-08 14:57:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót