Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie - PG-6733.08.2015 (linia
elektroenergetyczna)

Ręczno, dnia 21.10.2015 r.


PG-6733.08.2015

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 14.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu 288, 243, 285 obręb ewidencyjny nr 0003 Dęba,
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w terminie 21 dni od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-514 Ręczno.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:46:06.
Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:46:06
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót